Privatlivspolitik

Beskyttelse af dine Personoplysninger har vores højeste prioritet, uanset om disse data handler om dig, dine trans­aktioner, dine produkter eller dine serviceydelser.

Vi behandler Personoplysninger og har derfor vedtaget denne personoplysningspolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Vi skal oplyse dig om, hvordan vi behandler personoplys­ninger fx i forbindelse med, at du køber eller sælger en bil, indgår en leasingaftale eller en aftale om servicering eller værkstedsbesøg eller ønsker at modtage vores markeds­føringsmateriale med information om vores egne og vores samarbejdspartneres produkter, services og gode tilbud eller du ønsker at modtage markedsføringsmateriale fra vores koncernforbundne virksomheder.

I denne privatlivspolitik beskriver vi vores behandling af personoplysninger i den forbindelse. Koncernselskaber behandler personoplysninger på sam­me måde som anført i denne privatlivspolitik. Koncern­forbundne selskaber er direkte omfattet af definitionen af ”Forhandler”. Se listen af koncernselskaber nedenfor.

Formål og typer af personoplysninger

I forbindelse med leveringen af de tjenester og produkter, som du har købt, vil vi behandle dine personoplysninger. Vi anvender dine personoplysninger til flere forskellige formål enten fordi, at de er nødvendige at behandle for at levere vores produkter og tjenester, eller fordi vi har en berettiget interesse i at behandle dine oplysninger til bestemte formål eller fordi vi i forhold til lovgivningen har en forpligtelse til at behandle bestemte oplysninger. 

Vi behandler dine personoplysninger til vare­tagelse af følgende overordnede formål, afhængig af din konkrete situation:

 • Køb/salg eller leasing af biler
 • Servicering og værkstedsydelser
 • Markedsføring af vores ydelser, herunder som be­skrevet i det samtykke, du har givet til direkte markedsføring via e-mail og/eller SMS
 • Udarbejdelse af en profil af mig, så jeg får de informa­tioner, der er vurderet af os som værende af størst værdi for mig ud fra de indsamlede tracking-personoplysninger og andre personoplysninger, som er indsamlet om mig
 • Generelle formål som fx overholdelse af gældende lovgivning, administration af vores kundeaftaler, sta­tistik og forretningsudvikling

Anvendelse og typer af personoplysninger

Det er vigtigt at understrege, at vi kun indsamler personoplysninger til bestemte formål og at dine personoplysninger ikke opbevares i en periode, som er længere end nødvendigt i forhold til det konkrete formål.

Det betyder, at hver gang vi indsamler dine personoplysninger, så vurderer vi, hvor længe dine oplysninger skal opbevares. 

Vi indsamler personoplysningerne hos dig og via offentligt tilgængelige kilder som fx motorregistreret, CPR-registret mv. og behandler blandt andet følgende ka­tegorier af personoplysninger:

 • Navn på ejer eller bruger af bilen
 • E-mailadresse og telefonnummer
 • Personoplysninger om købshistorik hos os
 • Personoplysninger om din bil, f.eks. bilmodel og stamdata
 • Informationer fra bilens IT/styreboks
 • Informationer fra salg og servicering af bilen
 • Informationer om forsikring af bilen, herunder forsik­ringsselskab, valgte forsikringer mv.
 • Informationer fra serviceeftersyn og obligatoriske syn
 • Informationer om finansiering af bilen
 • Informationer fra førsalgsaktiviteter
 • Informationer om åbning, læsning mv. af modtaget elektronisk markedsføring

Juridisk grundlag for behandlingen af personoplysnin­gerne

Det juridiske grundlag for behandlingen af personoplys­ningerne til brug for ovenstående formål er følgende:

 • Opfyldelse af en kontrakt, fx kontrakt om køb eller salg af en bil, tegning af forsikringer hos forsikrings­selskaber, aftaler om finansiering af biler med finan­sieringsinstitutter, booking og gennemførelse af værk­stedsbesøg, mv. (Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra b)
 • Vores retlige forpligtelser som dataansvarlig for per­sonoplysningerne (Databeskyttelses-forordningen art.6, stk. 1, litra c)
 • Samtykke i forhold til direkte markedsføring og track­ing i forbindelse med markedsføring (Databeskyttel­sesforordningen art. 6, stk. 1, litra a)
 • Personoplysningerne kan i visse situationer også bli­ve behandlet til direkte markedsføring og tracking på baggrund af andre juridiske grundlag, f.eks. interes­seafvejningsreglen. Derfor kan du opleve, at person­oplysningerne i en vis grad kan blive behandlet frem­adrettet, selvom samtykket eventuelt trækkes tilbage.
 • Interesseafvejning i forhold til at dokumentere over­holdelse af lovgivningen, evaluere købs- og værk­stedsoplevelser samt til at udarbejde statistik (Data­beskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra f)

Kilder

Personoplysninger indsamles direkte fra dig, dine it-enhe­der som smartphone, tablet eller computer, fra bilen og de transaktioner, som du gennemfører hos os, fra forsikringsselskaber og fra finansieringsinstitutter. I visse tilfælde sker dette i henhold til et samtykke, som du har afgivet over sådanne forsikringsselskaber og finansie­ringsinstitutter.

Frivillig eller obligatorisk dataindsamling

Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig som den registrerede og behandler dine personop­lysninger til brug for markedsføringsformål, er det frivilligt at afgive personoplysningerne. Konsekvenserne af ikke at afgive personoplysningerne er, at du ikke kan få tilbud, fordele, samarbejdspartnere mv. såfremt personoplysnin­gerne er nødvendige for at vi kan afgive sådanne tilbud, fordele, samarbejdspartnere mv.

Ved tilfredshedsundersøgelser og lign. bestemmer du selv om du vil afgive personoplysninger. Hvis du ikke gør det, kan vi ikke følge op på en evaluering over for dig.

Når indsamlingen og behandlingen af personoplysninger sker i forbindelse med salg/køb af biler, leasingaftaler el­ler servicering/værkstedsbesøg er det obligatorisk for os at indsamle personoplysningerne for at kunne indgå og opfylde kontrakten. Konsekvenserne af ikke at give personoplysningerne er, at det ikke er muligt at indgå eller gennemføre en sådan aftale.

Behandlingsprincipper

Vi vil behandle Personoplysninger lovligt, rimeligt og på en gennemsigtig måde i forhold til dig.

Vores behandling af Personoplysninger er undergivet en formålsbegrænsning, hvilket vil sige, at Personoplys­ninger skal indsamles til udtrykkeligt angivne og legitime formål. De må ikke viderebehandles på en måde, der er uforenelig med disse formål.

Vi behandler Personoplysninger ud fra et princip om data­minimering, hvilket vil sige, at de skal være tilstrækkelige, relevante og begrænset til, hvad der er nødvendigt i for­hold til de formål, hvortil de behandles.

Personoplysninger skal behandles ud fra et princip om rigtighed, hvilket vil sige, at de skal være korrekte og om nødvendigt ajourførte.

Vi behandler Personoplysninger ud fra et princip om op­bevaringsbegrænsning, hvilket vil sige, at Personoplys­ninger skal opbevares på en sådan måde, at det ikke er muligt at identificere dig i et længere tidsrum end det, der er nødvendigt til de formål, hvortil de pågældende Per­sonoplysninger behandles.

Personoplysninger skal behandles ud fra et princip om integritet og fortrolighed, hvilket vil sige, at de skal be­handles på en måde, der sikrer tilstrækkelig sikkerhed for Personoplysninger, herunder at de skal beskyttes mod uautoriseret eller ulovlig behandling og mod hændeligt tab, tilintetgørelse eller beskadigelse under anvendelse af passende tekniske eller organisatoriske foranstaltninger.

Brug af personoplysninger til profilering

På baggrund af dine personoplysninger, eventuelle bilejerskaber samt produkter du viser interesse for på bn.dk (og undersider) eller i vores forretninger, samler vi dine data i en profil. Profilen bruger vi til at målrette tilbud til dig således at du modtager relevant indhold i eksempelvis e-mails fra os eller via annoncering. Profileringen sker på en simpel måde hvor vi eksempelvis kæder dine personoplysninger med din bil således at vi kan præsenterer dig for tilbud på tilsvarende biler eller ekstraudstyr til din bil.

Ønsker du at undgå profilering skal du slå cookies fra når du besøger vores digitale hjemmesider. Læs mere om cookies længere nede på denne side.

 

Særligt for tracking af udlejningsbiler, værkstedsbiler og demonstrationsbiler m.fl.

Hvis du lejer, låner eller på anden måde overlades en af virksomhedens køretøjer til afprøvning eller brug, skal du være opmærksom på, at der i køretøjet kan være monteret et tracking-system, som indsamler oplysninger om anvendelsen af køretøjet. Derudover er der fra fabrikken i mange køretøjer monteret et modem, som er aktiveret. Oplysninger om køretøjet og dets anvendelse kan henføres til de oplysninger, vi har indsamlet og behandler om dig.

Vi indsamler følgende oplysninger om køretøjet og dets anvendelse:
- Køretøjets placering: kan anvendes til at bestemme køretøjets kørselsretning, hastighed, eventuelle anvendte opladningssteder (hvis relevant).
- Kørselsdata: Hvordan køretøjet betjenes og anvendes (såsom hastighed, brug af accelerator, bremser, sikkerhedsseler osv.).
- Køretøjsdata: Køretøjets status, ydeevne og diagnostik (herunder kilometertæller, dæktryk, brændstof- og væskeniveauer, batteri, dørlås, advarselsindikatorer, advarsler osv.).
- Opladningsdata: Hvordan og hvornår batteriet oplades, herunder hastighed og varighed (hvis relevant)
- Tilsluttede stemmedata: Stemmekommandoer, når du aktiverer stemmegenkendelsessystemet i bilen.
- Omgivelsesdata: Vejrforhold, trafikforhold, vejoverfladeforhold, trafikskilte og andre omgivelser indsamlet, når køretøjet køres.
- Rute- og destinationsoplysninger: Herunder anmodninger om søgning efter adresse eller interessepunkt, når du bruger navigationsfunktioner.

Vi bruger de oplysninger, vi indsamler gennem tracking-systemet og modem om dig og anvendelsen af køretøjet til følgende formål:
- Historik over kørte ture med tid og km
- Flådestyring og håndtering af biludlejning, herunder fakturering
- Service og vedligeholdelse af køretøjet
- For at yde support og besvare forespørgsler
- Produktkvalitet og udvikling: For at verificere, at en funktion eller tjeneste opfylder sit tilsigtede formål, herunder prognoser, samt at forske i og udvikle nye produkter og tjenester.
- Vurdere og forbedre kvaliteten af de tjenester, der leveres til dig af os. Vi bruger disse oplysninger til at forstå og forbedre kundeoplevelsen.
- Udvikle markedsføringsstrategier
- Komme med anbefalinger og personalisere din oplevelse: vi analyserer, lærer af og bruger oplysninger om din anvendelse af køretøjet, herunder kørselsdata (såsom hastighed og bremsning) og køretøjets placering, til at komme med anbefalinger og levere personlige oplevelser, der er centreret omkring dig og andre kunder.
- Overholde vores juridiske og lovgivningsmæssige forpligtelser, reagere på juridiske processer eller anmodninger om oplysninger fra offentlige myndigheder eller andre tredjeparter og forhindre og afsløre kriminelle handlinger og bedrageri eller beskytte dine, vores eller andres rettigheder.

Vi kan dele de personoplysninger, vi modtager gennem tracking-systemet og modem:
- Producenten af bilen - for eksempelvis Ford omfatter dette Ford Motor Company, deres tilknyttede selskaber samt autoriserede Ford-forhandlere
- Med virksomheder eller andre organisationer, som vi har indgået aftale med om at stille tjenester til rådighed på vores vegne, så som tracking-teknologi, hosting og informationsteknologi
- Med professionelle rådgivere
- Med en retshåndhævende myndighed, domstol, tilsynsmyndighed eller tredjepart, hvis vi mener, dette er nødvendigt for at overholde en juridisk eller lovgivningsmæssig forpligtelse, eller i øvrigt for at beskytte vores rettigheder, en tredjeparts eller individers personlige sikkerhed, eller for at registrere, forhindre eller på anden måde adressere bedrageri, sikkerhed eller sikkerhedsmæssige anliggender
- Hvor det er nødvendigt for at levere tjenesten, kan vi også dele data med leverandøren af tracking-systemet.

Hver modtager af personoplysninger vil anvende disse oplysninger i overensstemmelse med deres politik om beskyttelse af personoplysninger.

Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger
Vi opbevarer kun dine oplysninger i identificerbar form så længe, som det er nødvendigt for de i denne politik fremsatte formål. Generelt betyder det, at vi opbevarer dataene i så lang tid, som et af følgende er gældende:

- Dine oplysninger er påkrævet for at stille et køretøj til rådighed for dig;
- Dine oplysninger på rimelig vis er påkrævet for at tilfredsstille formålet, hvortil vi indsamlede oplysningerne;
- Dine oplysninger på rimelig vis er påkrævet for at beskytte og forsvare vores rettigheder eller ejendom eller
- Vi på anden måde er påkrævet at opbevare dine oplysninger efter gældende lovgivning.

Risikoanalyse

Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et sikkerhedsniveau, der pas­ser til de risici, som konkret er forbundet med vores be­handling af Personoplysninger

Overførsel af personoplysninger til databehandlere eller som databehandler

Vi overfører personoplysninger til vores databehandlere, som behandler (herunder opbevarer) personoplys­ningerne på vegne af os. Sådan databehandlinger sker altid i henhold til en skriftlig databehandleraftale.

Vi anvender pt. følgende databehandlere:

 

IT- Leverandør

Nieslsen Car Group Administration A/S administreret via  Bredhøjvej 5, DK-8600 Silkeborg, CVR-nr 28967705

Økonomisystem

Keyloop International

 

CRM-system

AutoIT, Skagensgade 1, 2630 Taastrup

 

Videregivelse inden for forhandler-koncernen

Vi kan videregive alle personoplysninger til Koncernforbundne selskaber til opfyldelse af de formål, som er angivet under ”Formål og typer af personoplysninger”.

Vi videregiver alene personoplysninger til brug for direkte markedsføringstiltag direkte over for de registre­rede, når der er givet samtykke dertil i samtykkeblanketten.

Det drejer sig om følgende Koncernforbundne selskaber:

 

Nielsen Car Group Administration A/S, Bredhøjvej 5, DK-8600 Silkeborg, CVR-nr 28967705

LEASING DK A/S, Bredhøjvej 5, DK-8600 Silkeborg,CVR-nr 32563643

Videregivelse af personoplysninger til tredjeparter

Vi overfører personoplysninger til tredjeparter i forbindelse med køb/salg af biler og leasingaftaler, herun­der finansieringsselskaber og forsikringsselskaber. Vi videregiver dine personoplysninger til motorregistret, SKAT, eventuelle finansieringsselskaber, forsikringsselskaber mv., som skal bruge dine personoplysninger i forbindelse med bilkøb, finansiering, modtagelse af købesum, tegning af forsikring, leasingaftale mv.

Såfremt vi modtager henvendelse fra politi (eller anden lignende offentlig myndighed) eller retsvæsen om udlevering af Personoplysninger, vil vi foretage udlevering af dine Personoplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Opbevaringsperiode

Til brug for opfyldelse af kontrakter og tiltag forud derfor, opbevarer vi personoplysningerne i overens­stemmelse med forældelsesreglerne af civilretlige krav.

Til brug for markedsføring, opbevarer vi dine personoplysninger i den periode samtykket er gældende og i yderligere 3 år efter det til enhver tid senest udsendte markedsføringsmateriale.

Evalueringer mv. opbevares i den periode det er nødven­digt for at analysere og evt. følge op individuelt, dog ikke længere end 1 år fra gennemførelse af evalueringen.

Til brug for øvrige formål, herunder lovpligtig dokumenta­tion og iværksættelse af sikkerhedsforanstaltninger opbe­vares personoplysningerne så længe de er nødvendige ud fra de lovhjemlede forældelsesregler for at ifalde straf.

Dine rettigheder

Du har efter lovgivningen en række rettigheder i forhold til behandlingen af dine personoplysninger, herunder visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte personoplysninger, retten til at få slettet personoplysninger, retten til at få begræn­set personoplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen, retten til datamini­mering, retten til at tilbagekalde et samtykke og retten til at gøre indsigelse mod automatiseret, individuel beslut­ningstagning.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personop­lysninger og/eller dine rettigheder i forbindelse hermed, er du velkommen til at kontakte os eller de kon­cernforbundne selskaber på:

 

Nielsen Car Group

C/O Bjarne Nielsen A/S

Bredhøjvej 5

8600 Silkeborg

CVR-nr 31943140

Telefon: 70 20 40 46

Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Ved kontakt til Koncernforbundne selskaber se kontak­toplysningerne under ovenstående afsnit (videregivelse inden for forhandlerkoncernen)

Ændring af personoplysningspolitik

Vi kan til enhver tid og uden varsel ændre denne per­sondatapolitik med virkning for fremtiden. Ved sådan­ne ændringer sker der orientering af vores brugere på www.bn.dk. Vores nye persondatapolitik vil herefter være gældende.

Henvendelser

Hvis du har spørgsmål til nærværende persondatapolitik, vores behandling af Personoplysninger, berigtigelse eller dit forhold til os i øvrigt, er du velkommen til at rette hen­vendelse til os på ovenstående kontakt data.

Datatilsynet

Du har mulighed for at klage til Datatilsynet over vores indsamling og behandling af dine Personoplysninger:

Datatilsynet

Borgergade 28, 5.

1300 København K

Telefon 3319 3200

Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

www.datatilsynet.dk

 

 

 

 

Cookies på bn.dk

Første gang du ankommer til bn.dk, informerer vi om, at bn.dk bruger cookies. Cookies får sitet til at fungere og bruges til at indsamle statistik, så vi kan forbedre din brugeroplevelse. Vi bruger også cookies til at personalisere sitet, så det bliver relevant for dig.

Du kan benytte vores cookiebox leveret af Cookie Information til at ændre dine indstillinger for cookies. Indstillingerne er ligeledes gældende på vores søsterselskaber repræsenteret af leasing.dk og bilerneshus.dk.

Via vores cookiepopup kan du få detaljeret information om de enkelte cookies. Nedenfor følger en overordnet beskrivelse af de forskellige cookietyper.

Hvad er en cookie?

En cookie er en lille tekstfil, der gemmes lokalt på din computer. En cookie bruges til at genkende din computer og til at forbedre brugervenligheden af en side ved at huske de valg, du har foretaget på siden.En cookie kan ikke indeholde virus og giver ikke adgang til oplysninger, der bruges til at spore din identitet. Cookies kan have forskellige 'udløbsdatoer'. Visse cookies bliver slettet, når du lukker for din internet-browser, mens andre bliver gemt i flere år.

Hjemmesidens brug af cookies

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere. Cookies hjælper os desuden med at få overblik over dit besøg på hjemmesiden, så vi løbende kan optimere og målrette hjemmesiden til dine behov og interesser. Cookies husker fx, hvad du har lagt i indkøbskurven, om du tidligere har besøgt siden og om du er logget ind. Vi bruger også cookies til at målrette vores annoncer og salgsoptimere hjemmesiden.
Her er oversigten over hjemmesidens brug af cookies og vores samarbejdspartnere i denne forbindelse:

Nødvendige cookies

Disse cookies er påkrævet for, at hjemmesiden kan levere en tjeneste, som slutbrugeren udtrykkelig har anmodet om. Det kan f.eks. være cookies der bruges for at få en indkøbskurv til at virke.

Præference- cookies

Disse cookies bruges til at sikre den optimale brugeroplevelse på hjemmesiden. Det er f.eks. valgte præferencer såsom sprog eller valg, som gør navigation enklere. Der indsamles ingen personligt identificerbare data med denne type cookies.

Ex:
Videoer indlejret på siden er bla. via YouTube. YouTube bruger bl.a. cookies til at registrere hvilke video der vises og hvor meget af filmen du har set.
YouTube cookies er såkaldte Flash cookies.

Drifts- og optimeringscookies

Disse cookies anvendes til driften af hjemmesiden. Det kan f.eks. være optælling af antallet af besøgende eller andre informationer, der skal bruges til analyse. De bruges også i forbindelse med spørgeskemaer.

Ex:

Vi anvender Google Analytics for at analyse, hvor mange og hvordan vores brugere benytter vores hjemmeside. Cookien indsamler information om din brug (trafikdata herunder IP-adresse), som sendes til Google, og gemmes på Googles servere.

Denne type cookie anvender hovedparten af danske og internationale websites.

Marketing – målrettet annoncering

Disse cookies bruges til at følge søge- og læsevaner. Den indsamlede information bruges til at vise individualiseret marketing indhold, såsom bannerannoncer. Anvendelsen af disse cookies kan indebære lagring og anvendelse af personlig identificerbare informationer til visning af individuelt tilpasset indhold og/eller deling af disse data med en 3. part med det samme formål.

Ex:

Vi anvender eksempelvis cookies fra Facebook og Google til at målrette salgsbudskaber når du besøger andre websteder end vores eget.

Afvisning/sletning af cookies

Du kan altid afvise cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din browser. Hvor du finder indstillingerne afhænger af, hvilken browser du anvender. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du gør det, er der mange funktioner og services, du ikke kan bruge, fordi de forudsætter, at hjemmesiden kan huske de valg, du foretager.

Du kan ligeledes via din browser slette cookies.

Bruger Bjarne Nielsen information om min IP-adresse?

Selvom du har valgt at afvise cookies, kan de fleste hjemmesider se dit besøg via din IP-adresse. IP-adressen er et nummer, som automatisk er forbundet med din computer, når du bruger internettet. Din IP-adresse efterlader kun ikke-personlige oplysninger, og vi bruger dem udelukkende til statistiske formål.

Brug af vores kontaktformularer (ring mig op, book værkstedstid etc.)

Når du benytter vores website til at kommunikere med vores personale sendes informationen ukrypteret. Det samme gør vores svar til dig såfremt de foregår elektronisk.

I nogle tilfælde deler vi dine personlige oplysninger med vores samarbejdspartnere – herunder bilimportører – med det henblik at servicere dig bedst muligt. Eksempelvis deler vi motordata med bilproducenterne for at tjekke for fejl. Ligeledes holder vi styr på hvilke biler vores kunder benytter med det henblik at give dig gode tilbud og en personlig, målrettet service og kundeoplevelse.

Kontakt os, hvis du er i tvivl om noget

Er du i tvivl om noget er du altid velkommen til at skrive til os på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller kontakte nærmeste bilhus.

Brug for hjælp?

Hvis du støder på problemer, er vi ikke længere end et telefonopkald væk.

  Find bilhus